Информация за доставка

ДОСТАВКА


ТЪРГОВЕЦЪТ потвърждава по e-mail или по телефона готовността си за доставка на стоката. След потвърждаване на готовност за доставка , стоката се предава на куриер, с което ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху куриера. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

Срока на доставка на стоката ,считан от деня, следващ потвърждаването от страна на ТЪРГОВЕЦА на готовността за доставка е до 3 работни дни за населени места където има офис на СПИДИ

Партньор на Крисел 2014 ЕООД при доставката на стоки, поръчани в Интернет Магазина „ ARAtrend". е Куриерска Фирма СПИДИ , като доставката се извършва в часовете между 10.00 и 17.00 часа.

 Доставката се извършва на точно посоченият от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес или до офис на СПИДИ  в съответният град.

 Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в посочения срок или не отиде до посочения офис на СПИДИ да получи в срок стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка.

 При посочени неверни данни , сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

 При предаване на стоката ПОТРЕБИТЕЛЯТ или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес.

Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от ПОТРЕБИТЕЛЯ или упълномощено от него лице. Евентуални дефекти и други щети следва да бъдат съобщавани незабавно на ТЪРГОВЕЦА.

 При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯ не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ


 Цените, посочени на сайта са крайни с ДДС и включват опаковане на избрания артикул, цената на доставка се калкулира в последващо меню. и транспортиране до офис на Куриерската Фирма. Цената на Куриерската услуга е фиксирана в рамките на Република България . В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.

Заплащането на поръчаната стока може да се извърши чрез наложен платеж, като включва стойността на стоката + стойност на куриерската услуга..
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТАПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.aratrend.bg .

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата http://www. /aratrend bg/.

Всеки ПОТРЕБИТЕЛ, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА се задължава при ползване на услугите:

• да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;

• да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

• да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от ТЪРГОВЕЦА услуги;

• да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

• да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;

• да не извършва злоумишлени действия;

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.